Játékszabályzat

A LaVidaFeeling Kft. által kezelt közösségi média csatornákon meghirdetett játékok szabályzata.

2023. június 26.

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a LaVidaFeeling Kft. (székhely:
1118 Budapest, Őrség utca 20., cégjegyzékszám: 01 09 403300, adószám: 32026058-2-43
 továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Facebook oldalon (https://www.facebook.com/lavidayarn) és Instagram oldalon (https://www.instagram.com/LaVidaYarn/) futó játékokra vonatkozik az alábbi feltételekkel, abban az esetben, ha a játékok a LaVidaFeeling Kft. szervezésében valósulnak meg.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

§ A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy (a továbbiakban: Játékos), ha valós adatokkal regisztrált Facebook és Instagram nyilvános profillal rendelkezik.

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

§ A Játékban a LaVidaFeeling Kft. dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

§ A Játékban a LaVidaFeeling Kft. megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2023.06.26. 18:00 – 2023.07.9. 23:59

Sorsolás: 2023.07.10. 15:00

Nyertesek száma: 1 Játékos

A Játék menete:

– a játékosok feladata a LaVidaYarn Facebook és Instagram oldalát bekövetni, és az Alessio Facebook és Instagram oldalát bekövetni, továbbá kommentben megjelölni két személyt a nyereményjátékról szóló poszt alatt

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertes 1 db LaVidaYarn kenyeres kosárra jogosult 11 000 Ft értékben és 2 főre szóló ebédre 16 000 Ft értékben az Alessio Étteremben. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

Pótnyertesek sorsolásának jogát nem tartja magának fenn a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdet, a nyertes kiesése esetén a Nyeremény egy későbbi játék során kerül kisorsolásra.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

a Játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

a Játék időtartam alatt nem ír véleményt a játékban szóban forgó felületekre,

bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

jelen részvételi szabályzat bármely további pontját megsérti

5. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételére a játék időtartam után postai átvétellel van lehetőség. Utólagos kézbesítésre nincs lehetőség. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7. Adatkezelés és adatvédelem

7.1 Tájékoztatás

A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Játékosok adatait (név, cím) a Szervező harmadik fél részére nem továbbítja, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használja (nyereménytárgy postázása).

7.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím,  postacím, telefonszám), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivéve a nyertes adatait, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles megőrizni.

8. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik által a játék során adott visszajelzés, információk az alábbi kategóriákba sorolhatók:

Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.

Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.

Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.

Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.

Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.

Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.

Bevételi adatokat tesz közzé.

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmények észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

9. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat egyoldalú módosítására, a Játék időtartamának egyoldalú lerövidítésére vagy meghosszabbítására, esetleges megszüntetésére és egyéb változtatásokra.

A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi azon a Facebook és Instagram oldalon, ahol a Játék meghirdetésre került. A játékosok felelőssége, hogy nyilvánosan hozzáférhető információk segítségével ezekről a változásokról megfelelően tájékozódjanak.

A Játékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

A jelen nyereményjátékot a Facebook, Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz, Instagram-hoz. A Játékosoktól kapott információkat a Szervező kezeli, és nem a Facebook, Instagram. A rendelkezésére álló adatok arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Szervező fel tudja venni a kapcsolatot a Játékosokkal.